Projekt „Sprzęt pomaga” realizowany był w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2019 r. i zakładał doposażenie istniejącej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Rzeszowie oraz utworzenie trzech nowych tego typu placówek: w Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie.

Projekt adresowany był do osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego oraz kolbuszowskiego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagały korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego.

Przez ponad dwa lata realizacji projektu wsparciem objęto 1669 osób, a u ponad 63% z nich nastąpiła poprawa stanu zdrowia i komfortu życia. Dzięki dofinansowaniu projektu na kwotę ponad 3 mln. złotych zakupiono niemal 2,5 tys. sztuk różnego rodzaju sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0014/17

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 3 765 790,00 zł

Wysokość dofinansowania: 3 577 500,50 zł

w tym:

  • wkład Unii Europejskiej: 3 200 921,50 zł
  • wkład Budżetu Państwa: 376 579,00 zł

Wkład własny: 188 289,50 zł