W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle nadal będzie świadczyć usługi w zakresie zbliżonym do oferowanego w ramach projektu. Od 1 stycznia 2024 roku sprzęt wypożyczany będzie odpłatnie, podobnie jak w pozostałych wypożyczalniach prowadzonych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Szczegółowe zasady wypożyczania sprzętu zostaną opublikowane na stronie internetowej wypożyczalni oraz dostępne będą u pracowników wypożyczalni w Jaśle.

Informacje o projekcie

Projekt „Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach” zakłada utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle.

Asortyment, którym dysponuje wypożyczalnia jest bardzo szeroki tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0037/21

Okres realizacji: 01.05.2022 – 31.12.2023

Wartość projektu: 1 962 720,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 668 312,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 200 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zamieszkują na terenie powiatu jasielskiego oraz gminy Brzostek w powiecie dębickim i gminy Frysztak w powiecie strzyżowskim.

Spodziewane efekty realizacji projektu:

  • zostanie wsparte 285 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejące po zakończeniu projektu,
  • u 60 uczestników nastąpi poprawa stanu zdrowia,
  • u 120 uczestników nastąpi poprawa komfortu życia,
  • zostanie zakupionych 940 szt. sprzętu.

Lista sprzętu dostępnego w wypożyczalni w Jaśle:


Kto może skorzystać z projektu

Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

● potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych,
● istnieje u nich konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego,
● zamieszkują w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego, na terenie powiatu jasielskiego lub gminy Brzostek w powiecie dębickim lub gminy Frysztak w powiecie strzyżowskim.

Potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz konieczność korzystania ze sprzętu musi zostać potwierdzona przez lekarza na zaświadczeniu, którego wzór można pobrać z naszej strony internetowej lub z wypożyczalni.

Zaświadczenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ, tzw. lekarz rodzinny) lub specjalista.

Z zaświadczeniem lekarskim należy zgłosić się do wypożyczalni w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wypożyczalnia posiada aktualnie sprzęt, którym osoba jest zainteresowana możliwe jest od razu podpisanie umowy wypożyczenia.

UWAGA! WAŻNE!

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu nie pozwala jej osobiście stawić się w wypożyczalni w celu wypełnienia dokumentów i wypożyczenia sprzętu możliwe jest dokonanie tych czynności przez osobę do tego upoważnioną. Wówczas osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia złożenie podpisu pod upoważnieniem należy potwierdzić pełnomocnictwo poprzez złożenie tuszowego odcisku palca z wypisanym obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wzór upoważnienia można pobrać z naszej strony internetowej.

Sprzęt wypożyczany jest na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia. Należy wówczas przedłożyć kolejne zaświadczenie lekarskie.


Adres wypożyczalni

Jasło
powiat jasielski

ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło (budynek MOPS)
Telefon: 887-788-605