Zapraszamy osoby starsze, zamieszkałe na terenie Rzeszowa, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie przy ulicy Dębickiej 62 prowadzony jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Jest placówką dziennego pobytu dla osób  starszych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych na terenie Rzeszowa, które ze względu ze stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oferując:

 • całodzienne usługi opiekuńcze;
 • całodzienną rehabilitację prowadzoną przez fizjoterapeutę zgodne z zaleceniami lekarza;
 • codzienną terapię i zajęcia edukacyjne, wykłady i pogadanki tematyczne, warsztaty wspomagające pamięć i koncentrację, rękodzieło, muzykoterapię;
 • wsparcie psychologiczne;
 • konsultacje prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb;
 • pikniki integracyjne, imprezy okolicznościowe, wycieczki dwudniowe, wyjazdy na wydarzenia kulturalne;
 • warsztaty nowych technologii dla seniora;
 • kurs pisania ikon;
 • dowóz uczestników z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pobytu oraz z powrotem do domu;
 • 2 posiłki dziennie.

Za pobyt w Dziennym Domu Pomocy pobierana jest miesięczna opłata w wysokości:

 • 100 zł dla osób, które posiadają dochód poniżej 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej,
 • 200 zł dla osób, których dochód przekracza poziom 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Rekrutacja prowadzona jest wśród osób które:

 • ukończyły 60 rok życia,
 • ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
 • zamieszkujących w dniu złożenia formularza na terenie gminy Miasto Rzeszów,
 • nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.

Usługi opiekuńcze

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej przez cały okres pobytu w placówce. Nasi opiekunowie i opiekunki zapewniają pomoc przy wykonywaniu wszelkich czynności dnia codziennego osobom mającym trudności z wykonywaniem tych czynności.

Wsparcie fizjoterapeuty

Zapewniamy salę oraz sprzęt do zabiegów fizykoterapii. Wykwalifikowany fizjoterapeuta pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia do możliwości i potrzeb osób starszych oraz z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami.

Wsparcie psychologa i prawnika

Zapewniamy pomoc psychologiczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki a także porady i konsultacje prawne.

Wyżywienie

Zapewniamy dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.

Transport

Organizujemy dowóz na zajęcia oraz do domu po zajęciach dla osób, które nie mają możliwości skorzystania z własnego środka transportu.

Zajęcia rekreacyjne

W czasie wolnym organizujemy zajęcia rekreacyjne, takie jak rękodzieło, taniec, kurs pisania ikon itp. Organizujemy również wyjazdy oraz wyjścia na wydarzenia kulturalne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0014/20

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od 01.04.2021 do 30.09.2023.

Informacje o projekcie

Projekt Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie zakłada utworzenie utworzenie i prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób po 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0014/20

Okres realizacji: 01.04.2021 – 30.09.2023

Wartość projektu: 1 962 306,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 667 960,10 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla opiekuńczych dla 25 osób starszych, powyżej 60 roku życia, które zamieszkują na terenie miasta Rzeszowa oraz ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie przy ulicy Dębickiej 62. W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy uczestnikom i uczestniczkom zapewnione zostanie:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły;
 • udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo;
 • dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (pikniki, wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia), wycieczek jednodniowych, dwudniowych, wyjazdów na wydarzenia kulturalne oraz wspólnych wyjazdów;
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
 • pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

Spodziewane efekty realizacji projektu:

 • utworzony zostanie Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie;
 • 25 osób potrzebujących wsparcia zostanie objętych usługami opiekuńczymi;
 • u 80% uczestników projektu nastąpi poprawa jakości i komfortu życia.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów.

Telefon: +48 178 521 658
Fax: +48 178 521 660
E-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Państwa

Niezbędne dokumenty

Regulamin

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

(format pdf, rozmiar 174 kB)

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z załącznikami do pobrania i wydrukowania.

(format pdf, rozmiar 220 kB)

Pobierz

Statut

Statut Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie.

(format pdf, rozmiar 120 kB)

Pobierz

Kontrakt trójstronny

Kontrakt zawierany pomiędzy Uczestnikiem, Opiekunem oraz Dyrektorem DDP.

(format pdf, rozmiar 308 kB)

Pobierz

Aktualności

No posts found!

Kontakt

Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie

Adres

ul. Dębicka 62 
35-503 Rzeszów

Skontaktuj się z nami

tel: + 48 534 249 663

adres e-mail: ddprzeszow@caritas.rzeszow.pl

Godziny pracy

PN-PT 08:00 – 16:00

Formularz kontaktowy